KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

I. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) yayımlanmıştır. Kanun’a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. Çekimalanı Görsel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından işletilen www.tarifinisevdim.com internet sitesinin Kanun’a uygunluğunun sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz very işleme faaliyetlerini, Kanun’un 5. maddesinde kişisel veriler ile 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak yürütmektedir.

KVK Kanunu çerçevesinde kalmak kaydıyla Şirketimiz kişisel verileri, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanların kullanıcı bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal iletişim reklam ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, kullanıcı memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kullanıcı talep ve şikayetlerinin takibi, Şirket’in sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

KVK Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla Şirketimiz, Kimlik Bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi ve doğum yeri), İletişim Bilgileri (telefon numarası, adres, elektronik posta adresi, IP adresi, sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılması durumunda o kanala ait bilgiler), Ödeme Bilgileri (kredi kartı bilgileri), Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Bilgileri (Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik ve kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için işlenen kişisel veriler), İçerik Bilgileri (kullanıcıların kendi rızasıyla www.tarifinisevdim.com’a yüklediği fotoğraf, video, yazılı içerik) verilerini işlemekte ve saklamaktadır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI/AKTARILMASI

KVK Kanunu’un 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlar uyarınca Şirketimiz hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin faydalanabilmeniz, müşteri ve izleyicilerimizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek ile www.tarifinisevdim.com’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarabilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

V. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar uyarınca very sahibi: kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak TarifiniSevdim’in uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve Şirketimiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Şirketimiz kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VII. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

Çerezler (Cookie) www.tarifinisevdim.com’u ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamasını kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet (vb.) içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitede gezinme bilgileriniz saklanmakta; 3. Kişilerle paylaşılabilmektedir. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır. Kalıcı çerez, www.tarifinisevdim.com’u ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder. Geçici çerez, www.tarifinisevdim.com’u ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sitede geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

TARİFİNİ SEVDİM'E
ÜYE OLUN KAZANIN!
Üye olarak size özel bir tarif defteri oluşturabilir, beğendiğiniz tarifleri ve püf noktalarını defterinize ekleyebilir; kendi tariflerinizi, fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Tarifini Sevdim'deki yarışmalara katılabilir, hediyeler kazanabilirsiniz.

Videolu ve Resimli Yemek Tarifleri Sitesi